استانداردهای فایبر سمنت

استانداردهای فایبر سمنت برد

استانداردهای فایبر سمنت برد

استانداردهای فایبر سمنت

استاندارد  کلی    EN 12467 2012

  استاندارد زیست محیطی    ISO  14001  2004   

   IS 9901 .DIN 52210 و  ISO 140      جهت مقاومت در برابر صوت .

  ASTM E84 .BS:476 و ASTM E662     جهت مقاومت در برابر آتش.

    ISO 8336 جهت نفوذ ناپذیری در برابر آب.

    ASTM D1037 جهت چسبندگی ، استحکام لایه ای و مقاومت فشاری

 ASTM C1185  -08 جهت مقاومت خمشی،ضریب ارتجاعی،مقاومت ضربه ای،مقاومت در برابر رطوبت و دوام و نفوذ ناپذیری آب

دیدگاه خود را بیان کنید